Direct contact? Bel: 06 - 413 618 38

Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: M2C4

Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer en daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures, prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 3 Tarieven en betalingsvoorwaarden
1. Alle tarieven in de door de opdrachtnemer genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.4, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door de opdrachtnemer is geaccepteerd, worden herzien. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. Alle tarieven zijn in Euro, exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van rechtswege worden opgelegd en inclusief reiskosten, tenzij anders vermeld. 
3. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij een tariefstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de tarieven ook verhogen. Opdrachtnemer zal in dat geval de opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten. Opdrachtgever mag in dat geval de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende post aan de opdrachtnemer binnen 3 weken na bekendwording van de tariefsverhoging. Als de opdrachtgever niet binnen de genoemde periode van drie weken op een verhoging reageert, wordt de opdrachtgever geacht de nieuwe tarieven te hebben aanvaard.
4. De opdrachtnemer heeft het recht om een aanbetaling te vragen en pas te starten met de werkzaamheden nadat de aanbetaling is ontvangen.
5. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
6. Na de vervaldatum is opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is, totdat het bedrag volledig is betaald. Een deel van de maand wordt daarbij beschouwd als een hele maand.
7. Indien het factuurbedrag niet volledig binnen de overeengekomen termijn is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist. De opdrachtnemer is dan gerechtigd om de dienstverlening op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij de toekomende rechten van de opdrachtnemer, zoals vermeld in deze voorwaarden, onverlet blijven.
8. In geval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden alle kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden die gemaakt moeten worden ter incassering van de openstaande bedragen, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro. Ten laste van de opdrachtgever komen ook de kosten van een faillissementsaanvraag. 
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan - zonder daardoor in verzuim te komen -  een aanbod tot betaling weigeren, als opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en de lopende rente en de kosten worden voldaan. 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle essentiële documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor het opstellen van een offerte en een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Contractduur en opzegging
Partijen gaan de opdracht aan voor minimaal zes maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na deze zes maanden wordt een abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van ieder 1 maand tenzij een van beide partijen de andere partij ten minste 1 maand voor de prolongatiedatum schriftelijk of per e-mail meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen. De overeenkomst eindigt eerst nadat de opzegging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
2. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer - of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Opdrachtnemer houdt - naast wat in deze algemene voorwaarden is bepaald – het recht en de bevoegdheden die hem toekomen volgens de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software voor opdrachtgever, mag opdrachtgever gebruiken. Hij mag ze vermenigvuldigen voor eigen gebruik, maar hij mag ze niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar (laten) maken, of ter kennis van derden (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt.
4. Opdrachtnemer houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9 Voortijdige beëindiging
1. Voortijdige beëindiging van het contract door een van de partijen moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.
2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse tarief het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden als:

  • Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Er reden is om bang te zijn dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval is de opschorting alleen toegelaten voor zover de tekortkoming opschorting rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht is gevraagd zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Opdrachtnemer mag de opdracht ook (laten) ontbinden onder omstandigheden die uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden vereist of verwacht dat de opdracht ongewijzigd wordt uitgevoerd.
3. Als de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als opdrachtnemer nakoming van de verplichtingen uitstelt, houdt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.
4. Opdrachtnemer houdt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting. Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade. 
5. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Wanneer opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 15 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen bij voorkeur minnelijk worden opgelost. Als dit niet binnen een redelijke termijn kan, dan zal het geschil op verzoek van de mest gerede partij worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is.